Verenigde Naties

Op de ‘Rio Earth Summit’ in 1992 zijn drie met elkaar samenhangende conventies aangenomen:

  • de conventie over biologische diversiteit
  • de conventie tegen verwoestijning
  • de conventie tegen klimaatverandering

De conventie tegen klimaatverandering trad in werking op 21 maart 1994. Tegenwoordig hebben 196 landen deze conventie geratificeerd, waardoor deze vrijwel universeel is geaccepteerd. Deze conventie lag ook ten grondslag aan het Kyoto Protocol uit 1997. Het Kyoto Protocol is door 192 van de 196 leden geratificeerd.

De Engelse naam voor de conventie tegen klimaatverandering is ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’ (UNFCCC). De ondertekenaars van de conventie komen elk jaar bij elkaar op de ‘Conference of Parties’ (COP).

In 2015 was deze bijeenkomst in Parijs. De bijna 200 deelnemers stemden in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Met dit klimaatakkoord moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen. Verder moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden. De streefwaarde is 1,5 graad. Het akkoord is na te lezen op de website van UNFCCC.


United Nations