Energiebesparing Bedrijven

Energiebesparing is een wettelijke plicht voor bedrijven en instellingen. Zij kunnen hieraan voldoen door energiebesparende maatregelen te treffen.

De verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen is vastgelegd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn concrete erkende maatregelen voor energiebesparing aangewezen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Het toezicht op naleving van de verplichting om energie te besparen ligt bij het bevoegd gezag (gemeenten of provincies) of de regionale uitvoeringsdiensten.

Naast het feit dat energiebesparing een verplichting is in de milieuwet- en regelgeving, zijn ook in het Energieakkoord voor duurzame groei afspraken gemaakt over energiebesparing (paragraaf 3.2.6 Uitvoering Wet milieubeheer (pdf, 176 kB)).

Ondersteuning door Rijkswaterstaat

Decentrale overheden worden bij bovenstaande rol ondersteund door het kenniscentrum Infomil van Rijkswaterstaat. Infomil levert actuele informatie over duurzaamheid, energie en energiebesparing en helpt de uitvoeringspraktijk met een ondersteuningspakket.
De ondersteuning bestaat uit:

Ondersteuning door VNG

Via VNG hebben gemeenten en hun omgevingsdiensten financiële ondersteuning van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen voor de ontwikkeling en uitvoering van regionale energiebesparingsaanpakken voor bedrijven. Zie voor meer informatie het ondersteuningsprogramma Energie en lokale plannen in kaart.

De Nederlandse Klimaatcoalitie

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een coalitie van bedrijven en instellingen met de ambitie om voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen.

Contact

Meer informatie over energiebesparing bij bedrijven kunt u vinden op de internetsite van kenniscentrum Infomil. Ook kunt u contact zoeken met het kenniscentrum InfoMil via energie@infomil.nl.

Publicaties en downloads

Op de pagina Publicaties een uitgebreider overzicht.