Hernieuwbare energie

De energietransitie is een ruimtelijke transitie: Veel vormen van hernieuwbare energie hebben een ruimtelijke impact. Rijkswaterstaat zet zich in om ruimtelijke energievisies tot stand te laten komen, zodat de mogelijkheden voor energieopwekking vergroot én benut worden. Bijvoorbeeld door samen te werken aan Regionale energiestrategieën en door de kansen vanuit de energiecoalitie van waterbeheerders in te brengen.

Speerpunten

Aandachtspunten voor hernieuwbare energie zijn: de ruimtelijke inpassing van (zonne)-energie, het maken van energievisies op regionaal en lokaal niveau en de mogelijkheden van hernieuwbare energie op eigen gronden. Vanuit de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen in de Energiecoalitie, brengen we kansen in voor energie uit zon, wind en (thermische) energie uit water. Ook ondersteunen we regio’s die in het kader van de Regionale Energiestrategieën werken aan een energieneutrale toekomstvisie.

De Nationale EnergieAtlas vormt een goed startpunt voor een verkenning van de mogelijkheden voor opwekking van verschillende vormen van hernieuwbare energie. De betrokken medewerkers van Lokaal energie- en klimaatbeleid helpen lokale overheden bij het verkennen van de potentie voor hernieuwbare energie en de vertaling naar regionaal beleid.

Voor meer informatie over verschillende vormen van hernieuwbare energie kunt u ook bij RVO.nl terecht.

Contact

Voor meer informatie over hernieuwbare energie kunt u contact opnemen met Simon Lubach, e-mail: LKA@rws.nl.
Contactpersoon voor de energiecoalitie van RWS en de waterschappen is Evrim Akar, e-mail: LKA@rws.nl
Coördinator vanuit de Unie van Waterschappen is Rafaël Lazaroms.
De betrokken klimaatambassadeurs zijn: Stefan Kuks, waterschap Vechtstromen en Hennie Roorda, waterschap Rivierenland.

Lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven spelen een belangrijke rol bij de energietransitie van de samenleving en zijn daarom een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente. De samenwerking tussen gemeente en lokale initiatieven wordt op vele manieren vormgegeven, waarbij de een soms verder is dan de ander. In de publicatie Samen wérkt leest u het verhaal van beide kanten.

Er zijn vele soorten lokale energie-initiatieven, die variëren in organisatievorm, financiering en/of specifieke focus op bron en techniek. Zij hebben als doel om een of meerdere van de onderstaande activiteiten lokaal uit te voeren:

  • opwekken van duurzame energie in eigen regio
  • financiering van en/of participatie in de hernieuwbare energieprojecten
  • energiebesparing
  • vergroten van draagvlak voor de energietransitie

Het verkrijgen van een grondpositie voor opwekking van hernieuwbare energie is nog vaak een struikelblok voor coöperaties. Hoe gemeenten kunnen helpen is te lezen in de handreiking Locaties voor energiecoöperaties.

In samenwerking met RVO.nl ondersteunt Rijkswaterstaat lokale energie-initiatieven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lokale initiatieven duurzame energie.

Publicaties en downloads

Op de pagina Publicaties staat een uitgebreider overzicht.