Gebouwde Omgeving

Van de totale CO2-uitstoot in Nederland komt 40% uit de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord. Aardgasloos, all electric, warmtelevering zijn veel gehoorde termen.

De Energietransitie staat hier niet op zichzelf. Hij raakt aan diverse andere beleidsterreinen, zoals sociale zaken en economie. Met een team van koplopende gemeenten en provincies zoeken we inzicht in de uitdagingen waar decentrale overheden vlak voor staan en benoemen we speerpunten. De ministeries van BZK, EZK en SZW sluiten ook aan.

Speerpunten

  1. Energietransitie huishoudens met een smalle beurs
    De energietransitie (pdf, 54 kB) moet plaatsvinden in de totale woningvoorraad. Dus ook bij de particuliere woningeigenaar met beperkte financiële mogelijkheden. Deze bewoners hebben hoge energielasten en kunnen niet investeren om zodoende deze lasten te verlagen. Naar schatting gaat het om 15 - 20% van de particuliere woningeigenaren, dus om en nabij de 700.000 woningen. Willen we wijken van het aardgas afsluiten, zal iedereen mee moeten. De meeste wijken zijn heterogeen van samenstelling, arm/rijk, allochtoion/autochtoon, huur/koop iedereen woont door elkaar. Geen rekening houden met alle doelgroepen in de wijk, zal betekenen dat de wijk niet aardgasvrij kan. Je kunt geen deel van de huishoudens in de kou zetten.
    Gemeenten spelen een belangrijke rol. Om niet elke gemeente deze rol afzonderlijk te laten vinden, zijn kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en nieuwe werkwijzen belangrijk. Daarvoor bestaat een Community of Practice (CoP) voor huishoudens met een smalle beurs. Veertien gemeenten en drie provincies gaan met diverse stakeholders daadwerkelijk aan de slag om energietransitie bij huishoudens met lagere inkomens mogelijk te maken. De deelnemende gemeenten voeren wijk- of complexgericht projecten uit gericht op het meenemen van financieel minder draagkrachtige huishoudens in de energietransitie. Deze wijken of complexen zullen doorgaans bestaan uit gemengd bezit, dus huur- en koopwoningen. Vaak zijn deze koopwoningen door woningcorporaties verkochte (uitgeponde) woningen. In de CoP besteden we onder andere aandacht aan financiering, het samengaan van sociale en klimaatambities en gedragsaspecten (zowel investeringsgedrag als gewoontegedrag). Zo moet door de projecten in de CoP een traject naar sociale energietransitie worden getoond.
  2. Waardecreatie energierenovatie
    Energierenovatie van woningen levert naast energiebesparing positieve effecten op diverse terreinen, zoals werkgelegenheid, gezondheid, sociale cohesie, leefbaarheid en waardevermeerdering. Met onderzoek is dit profijt aangetoond. Door gebruik te maken van dit profijt op diverse beleidsterreinen wordt inzichtelijk dat gebiedsgerichte projecten door middel van energierenovatie rendabel zijn en kunnen zelfs gestrande projecten worden vlot getrokken. Energietransitie kan hier als middel worden ingezet om ambities op andere beleidsterreinen in te vullen. Lees meer in het  eindrapport Waardecreatie met bijlagen.  Specifiek met de gemeente Haarlem zijn we aan de slag om projecten uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van waardecreatie. We ondersteunen hier met kennis vanuit onderzoeken, internationale kennis op dit vlak en kennis uit andere trajecten en andere beleidsvelden. De meervoudige waardecreatie wordt ook ingezet bij de CoP Energietransitie huishoudens met lagere inkomens.

Samenwerking

In beide speerpunten werken we samen met RVO.nl, VNG, provincies, ECN, Klimaatverbond, netbeheerders, banken en betrokken ministeries van EZK, BZK en SZW.

Contact

Voor meer informatie over gebouwde omgeving kunt u contact opnemen met René Schellekens, e-mail rene.schellekens@rvo.nl.

Publicaties en downloads

Op de pagina Publicaties staat een uitgebreider overzicht.