Duurzame Mobiliteit

Mobiliteit zorgt voor gemiddeld 20% van de totale CO2-uitstoot. Decentrale overheden kunnen de milieu-impact van mobiliteit beïnvloeden door een combinatie van regulerende, stimulerende en faciliterende instrumenten.

De volgende kaders zijn belangrijk voor CO2-reductie en mobiliteitsbeleid:

 • Energieagenda
  De Energieagenda geeft aan hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot.  Voor mobiliteit is een reductieopgave tot maximaal 25 Mton CO2-equivalent in 2030 t.o.v. 1990.
 • SER-Energieakkoord
  Mobiliteit is een van de pijlers in het SER-Energieakkoord, met een ambitie van 17% CO2-reductie t.o.v. 1990. Als uitwerking is o.a. een duurzame brandstofvisie vastgesteld, waarin is opgenomen dat per 2030 alle nieuwe personenauto’s zero-emissie moeten zijn.
 • Europees beleid
  Europese doelstelling is in 2050 60% minder CO2-uitstoot door mobiliteit t.o.v. 1990.

Op dit moment is de CO2-uitstoot door mobiliteit fors hoger dan in 1990. Lees meer in de Nationale Energie Verkenning 2017.

Om een goede lokale aanpak te formuleren, bieden de zogenaamde 3 V’s van de Trias Mobilica een handige structuur.

 • Verminderen
  Dit kan door aanpassingen in de ruimtelijke ordening, maar ook door het stimuleren van bijvoorbeeld het nieuwe werken en slimme logistiek.
 • Veranderen
  Mobiliteit is niet altijd te voorkomen, maar de transportmodus kan vaak wel worden veranderd. Stimuleer bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer, fietsen of deelauto’s.
 • Verduurzamen
  Tot slot kan mobiliteit verduurzaamd worden, bijvoorbeeld door andere voertuigen te gebruiken. Stimuleer duurzaam inkopen van mobiliteit (zuiniger voertuigen, voertuigen op andere brandstoffen), organiseer aanschafsubsidies of stimuleer het gebruik van beschikbare landelijke, provinciale en eventueel lokale subsidieregelingen en fiscale stimuleringsregelingen.

Contact

Decentrale overheden die actief aan de slag willen met duurzame mobiliteit kunnen contact opnemen met betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat.

Vanuit diverse andere programma's bij Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) lopen vele projecten op het gebied van duurzame brandstoffen en duurzame mobiliteit.

Publicaties en downloads

Op de pagina Publicaties staat een uitgebreider overzicht.